دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ /
مدیرعامل جدید چرخشگر، جهادی وارد شد
حسن کریمی سنجری مدیرعامل جدید، بی‌تکلف و بدون هیچ تشریفاتی وارد شرکت چرخشگر تبریز شد.